2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD SECTORIAL
   Fuentes de información
Básica

- Real Decret 1643/1990 de 20 de desembre, pel que s’aprova el PGC

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 27 de gener de 1993, pel que s’aproven les

normes d’adaptació del PGC a les empreses constructores

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 1994, pel que s’aproven

les normes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries

- Real Decret 776/1998 de 30 d’abril, pel que s’aprova les normes d’adaptació del PGC a les

Entitats sense fins lucratius i les normes d’informació pressupostària d’aquestes entitats

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 11 de maig de 2001, pel que s’aproven les

normes d’adaptació del PGC a les empreses vitivinícoles

Complementária

- Memento práctico. Francis Lefebvre 2003-2004. Ed. Aranzadi.

Bibliografia exercicis

- Quesada Sanchez, FJ y otro. La contabilidad de las empresas constructoras. Ed.ICAC.

Madrid 1994.

- Varios autores. Manual practico de contabilidad para entidades sin fines lucrativos. Ed.

Tirant loblanch. Barcelona 2001.

- García Castellví, A. Contabilidad de empresas Inmobiliarias y Constructoras. Ed. Gestion

2000. Madrid 2001