2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Competències
Codi  
A1 L’aplicació del principis de conservació de matèria, energia i quantitat de moviment.
A2 L’estudi i caracterització dels processos de transferència de calor, matèria i quantitat a escales macro i microscòpiques.
A3 La modelització bàsica matemàtica i numèrica de processos i propietats.
A4 L’aplicació dels conceptes de la termodinàmica bàsica a processos amb i sense reacció química.
A5 La modelització dels sistemes amb reacció química.
A8 El disseny i operació de sistemes de transport i emmagatzematge de fluids.
A9 El càlcul i disseny d’equips de bescanvi de calor.
A10 El càlcul i disseny de reactors químics bàsics.
A11 El càlcul i disseny bàsic d’altres operacions unitàries comuns.
A13 La concepció i disseny de processos de protecció ambiental i de gestió de residus.
A14 L’aplicació de principis bàsics de seguretat de processos i operacions.
A15 L’adquisició i ús de conceptes de gestió de l’energia.
B1 Resoldre problemes de forma efectiva.
B2 Aprendre a aprendre.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B8 Capacitat d’anàlisi i síntesi.
B9 Capacitat d’organització i planificació.
B10 Capacitat de gestió de la informació.
B11 Presa de decisions.
B12 Treball en equip.
B13 Habilitats en les relacions interpersonals.
B14 Raonament crític.
B15 Aprenentatge autònom.
B16 Adaptació a noves situacions.
B17 Creativitat.
B18 Lideratge.
B19 Sensibilitat per a temes medioambientals.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.