2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat 1
INTRODUCCIÓ
Tema 1
Generalitats.
Definició de l'enginyeria química. Definir què és l'enginyeria química. Llistar feines pròpies d'un enginyer químic. Llistar els aspectes socials, econòmics i històrics que fan evolucionar els processos químics. Llistar i estructurar el mapa conceptual de les matèries que conformen l'enginyeria química.
Unitat 1
INTRODUCCIÓ
Tema 2
Variables i Unitats.
Variables de procés emprades en Enginyeria Química: Quantitat de matèria, massa, cabal, composició, pressió, temperatura, etc. Propietats intensives dels compostos: densitat, capacitat calorífica, etc.
Dimensions i unitats. Sistemes d’unitats. Xifres significatives. Consistència termodinàmica, dimensional i d’unitats de les equacions.
Unitat 2
BALANÇ DE MATÈRIA
Tema 3.
Classificació de processos: Discontinus i continus, oberts i tancats, estat estacionari i estat no estacionari.
Representació gràfica del processos. Diagrames de flux.
Plantejament de l’equació general del balanç de matèria. Elecció del sistema i de la base de càlcul. Aplicació del balanç de matèria a diverses unitats de procés.
Unitat 2
BALANÇ DE MATÈRIA
Tema 4.
Balanç de matèria en sistemes amb múltiples subsistemes, recirculació, bypass, purgues. Aplicacions pràctiques basades en processos de producció.
Unitat 2
BALANÇ DE MATÈRIA
Tema 5.
Balanç de matèria aplicat a sistemes amb reacció química.
Grau d’avanç i conversió. Selectivitat i rendiment. Reaccions de combustió.
Unitat 2
BALANÇ DE MATÈRIA
Tema 6.
Balanços de matèria en sistemes monofàsics. Densitat i capacitat calorífica de sòlids, líquids i gasos. Equacions d’estat. Mescla de components purs.
Unitat 2
BALANÇ DE MATÈRIA
Tema 7.
Sistemes multifàsics. Diagrames de fases i regla de les fases. Pressió de vapor.
Sistemes multifàsics i multicomponent. Equilibri de fases. Humitat, evaporació i condensació. Lleis de Raoult, Dalton i Henry. Punt de rosada i bombolla Diagrames Txy i Pxy.
Unitat 3
BALANÇ D’ENERGIA
Tema 8.
Energia i formes de l’energia. Mecanismes de transferència d’energia. Calor i treball.
Energia interna i entalpia. Plantejament general del balanç d’energia en sistemes oberts i tancats. Establiment de l’estat de referència en l’aplicació dels balanços d’energia.
Unitat 3
BALANÇ D’ENERGIA
Tema 9.
Aplicació dels balanços d’energia a processos no reactius. Influencia de la temperatura, pressió i composició i canvi de fase en el càlcul de les diverses formes de l’energia.
Unitat 3
BALANÇ D’ENERGIA
Tema 10.
Aplicació dels balanços d’energia a processos amb reacció química. Calor estàndard de reacció. Calor estàndard de formació i de combustió. Llei de Hess. Càlcul del calor de reacció en diverses condicions.
Aplicació dels balanços d’energia a sistemes isotèrmics i adiabàtics.
Resolució simultània de balanços de matèria i energia.