2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i programa. Mètode d'avaluació. Bibliografia
Sessió Magistral Presentar els conceptes fonamentals inclosos en el temari i fomentar que els alumnes cerquin informació addicional i complemetaria que ajudi a integrar els coneixements adquirits.
Avantprojecte Desenvolupament de l'estudi d'un cas pràctic d'obtenció d'un producte a partir d'unes materies primeres.
Fomentar la capacitat d'anàlisi i síntesi de l'alumne en el disseny d'un procés de fabricació.
Fomentar la capacitat de treball en equip, interdependència i competències técniques i socials de l'alumne.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de cassos pràctics relacionats amb els conceptes exposats en la classes magistrals.