2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura i programa. Mètode d'avaluació. Bibliografia
Sesión magistral Presentar els conceptes fonamentals inclosos en el temari i fomentar que els alumnes cerquin informació addicional i complemetaria que ajudi a integrar els coneixements adquirits.
Anteproyecto Desenvolupament de l'estudi d'un cas pràctic d'obtenció d'un producte a partir d'unes materies primeres.
Fomentar la capacitat d'anàlisi i síntesi de l'alumne en el disseny d'un procés de fabricació.
Fomentar la capacitat de treball en equip, interdependència i competències técniques i socials de l'alumne.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de cassos pràctics relacionats amb els conceptes exposats en la classes magistrals.