2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Avantprojecte Realització del projecte integrador de primer curs. L’assignatura de Fonaments d’Enginyeria Química participa en la realització de l’avantprojecte AP 1-4 cedint un 25% dels seus recursos horaris i estableix part dels seus objectius instruccionals. 25%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Durant les activitats de seminaris de l’assignatura es realitzaran un seguit d’exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor. Eventualment, el problema treballat en la classe presencial es demanarà que es lliuri per escrit al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat. 10%
Proves pràctiques Test parcial: durant el curs, i en la data determinada pel coordinador, es realitzarà un test parcial dels continguts exposats (30%).
Test final: al final del període de impartició de l’assignatura, i en la data hora i hora publicada en la Guia Docent, es realitzarà una prova global dels coneixements adquirits per l’alumne (35%).
65%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es duu a terme en dues convocatòries. La primera de les quals es realitza a final del període d'impartició de la matèria (gener) mentre que la segona es realitza a final del curs acadèmic de la universitat (juny). En la primera convocatòria (gener) s'aplica el mètode d'avaluació continuada que te en compte el seguiment personalitzat de l'alumne durat el període de classes i la realització de determinades activitats que es valoraran. A petició de l'alumne, i només per causes justificades de caràcter laboral o d'incompatibilitat horària, el professor pot autoritzar la renuncia a l'avaluació continuada. Per tal de demanar la renuncia a l'avaluació continuada l'alumne demanarà un imprès a secretaria de l'escola, el qual haurà d'omplir i exposar els motius pels quals demana aquesta renuncia i ho demanarà al professor de l'assignatura. Aquest ho estudiarà junt amb el altres professors del curs i comunicarà a l'alumne la concessió o no de la renuncia a l'avaluació continuada. El període de presentació de sol•licitud a la renuncia serà durant les dues primeres setmanes d'impartició de l'assignatura. Avaluació continuada. L'avaluació continuada dels alumnes comporta la realització i valoració de les següents activitats amb la ponderació detallada en cada cas. Per a poder aprovar l'assignatura és imprescindible que la qualificació mitjana entre el test parcial i el test final sigui de 3.5 punts sobre 10 com a mínim, independentment de quin sigui el resultat de la ponderació d'avaluació continuada. Els alumnes que hagin renunciat a l'avaluació continuada faran un examen global i exhaustiu dels coneixement impartits a l'assignatura en la data, hora i aula publicada per l'Escola. Aquest examen valdrà el 100% de la nota de l'assignatura per aquests alumnes. En la segona convocatòria (juny) es realitzarà un examen global i exhaustiu dels coneixements impartits en l'assignatura en la data, hora i aula publicada per l'Escola. Per aquells alumnes que hagin realitzat l'avantprojecte integrador AP 1-4 es pot tenir en compte la nota assolida durant el curs i en aquesta activitat amb una ponderació igual a la de la primera convocatòria, es a dir 25% avantprojecte i 75% examen de juny. Aquesta contribució de la nota de l'avantprojecte sols es tindrà en compte en cas de beneficiar a l'alumne. En tots els altres casos, la nota de la segona convocatòria serà íntegrament la assolida en l'examen realitzat.