2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Plan de estudios

El pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Técnica en Informática de Gestió va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 283 el dimecres 26 de novembre de 1997. El primer curs que es va implantar fou el curs 1998/1999.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1460/1990, de 26 d'octubre, pel que s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 278 de 20 de novembre de 1990)

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional .

Aquest ensenyament és un ensenyament de 1er cicle i té una durada mínima de 3 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 198 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

PRIMER CICLE

1r

37,5

24

0

4,5

0

66

2n

40,5

19,5

0

6

0

66

3r

22,5

10,5

13,5

10,5

9

66

TOTALS

100,5

54

13.5

21

9

198

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/informaticagestio_pla.htm