2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (1998)
 Plan de estudios

El pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Técnica en Informática de Sistemes es troba en procés d'extinció des del curs 2010-2011. Consulteu el calendari d'extinció i la taula d'adaptacions amb el nou ensenyament de Grau en Enginyeria Informàtica.

Aquest pla d'estudi va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 283 el dimecres 26 de novembre de 1997. El primer curs que es va implantar fou el curs 1998/1999.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1461/1990, de 26 d'octubre, pel que s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 278 de 20 de novembre de 1990)

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Aquest ensenyament és un ensenyament de 1er cicle i té una durada mínima de 3 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 198 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

PRIMER CICLE

1r

46,5

19,5

0

0

0

66

2n

34,5

28,5

4,5

0

0

67,5

3r

10,5

15

9

21

9

64,5

TOTALS

91,5

63

13,5

21

9

198

 

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/informaticasistemes_pla.htm