2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL

Es proposen tres grans perfils acadèmic-professionals: desenvolupament de software, sistemes i gestió i explotació de les tecnologies de la informació.

La identitat del desenvolupador de software abasta la preparació per a participar i desenvolupar qualsevol de les activitats implicades en les fases del cicle de vida del desenvolupament de software, en productes software i aplicacions de dimensió mitjana. És a dir, capacitat per a l'anàlisi, modelat de solucions i gestió dels requisits del producte.

La identitat del professional de sistemes abasta l'anàlisi, disseny, construcció i implementació de sistemes basats en computadors, que suportin aplicacions tècniques, comercials, industrials, no convencionals i de negocis en general, utilitzant tècniques i mètodes que assegurin l'eficiència. És a dir, capacitat per especificar, modelar, dissenyar, implantar, verificar, integrar, configurar, mantenir i avaluar el rendiment de qualsevol sistema informàtic així com de cadascun dels components o parts.

La identitat del gestor i explotador de les Tecnologies de la Informació abasta l'assegurar que les necessitats de la gestió de la informació i el coneixement de les organitzacions es satisfan amb el desenvolupament i la implantació de solucions informàtiques. És a dir, capacitat per analitzar, planificar i desenvolupar solucions que recolzin les necessitats estratègiques d'una organització.

FIGURES

Segmentació horitzontal

Àmbits de la tecnologia del software, en arquitectura i tecnologia de computadors, en tecnologia de les xarxes de computadors i en equips electrònics.

En empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), Departaments d'Informàtica d'empreses en qualsevol sector amb implantació de Noves Tecnologies.

Segmentació vertical

El professional desenvolupador de software ha de realitzar una continua vigilància tecnològica. Precisa una mentalitat de tècnic per idear solucions científicament vàlides i d'acord amb els requisits comercials, com el temps fins el llançament al mercat, el cost, la qualitat o el potencial de reutilització.

Han de coordinar i supervisar la planificació, i dirigir les proves d'acceptació, així com integrar i instal·lar els sistemes en les instal·lacions dels clients i ocupar-se de llur formació i assistència tècnica.

El professional de sistemes és responsable de que tot funcioni correctament, disposant els sistemes basats en computador d'una infraestructura de comunicacions fiable, robusta i eficient. Per això, ha de ser també responsable del servei de supervisió i manteniment dels computadors i de la xarxa amb tots els seus components, d'instal·lar versions millorades i assegurar la disponibilitat en el dia a dia de qualsevol tipus d'aplicacions d'usuari, o sistemes informàtics i telemàtics. Ha de dirigir l'equip que s'ocupa del funcionament del sistema global, de la resolució immediata dels problemes i del manteniment del servei segons els nivells acordats. Serà responsable de formar aquelles persones i, possiblement, també de dirigir el programa de formació per el personal d'operacions.

El professional gestor i explotador de les Tecnologies de la Informació pot arribar a liderar equips i projectes, començant així a assumir responsabilitats directives. Un enginyer amb aquest perfil professional pot portar a una persona als més alts nivells d'una organització, com a conseller delegat o director gerent, amb les consegüents responsabilitats.

FUNCIONS I TASQUES

A nivell general: dissenyar, desenvolupar, mantenir i comercialitzar equips i sistemes que incorporin subsistemes informàtics i telemàtics.

A nivell concret: anàlisi; direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament; direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de dades; manteniment d'infraestructures; arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics; tècnic de sistemes, bases de dades i comunicacions; consultoria tècnica; auditoria informàtica; intel·ligència artificial i noves tecnologies; disseny, selecció i avaluació d'infraestructures de computació i lògica; optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris; concepció de projectes i aplicacions per al posterior anàlisi i execució; investigació; formació; docència; tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial amb la realització d'estudis de postgrau en economia.