2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Pla d'estudis

El nou pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Técnica Industrial en Electronica Industrial va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 17 el 20 de gener de 2003 BOE pla estudis eti-ei. El primer curs que es va implantar fou el curs 2002/2003.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1403/1992, de 20 de novembre, pel qual s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1992). Aquest va ser modificat pel Reial Decret 50/1995, de 20 de gener, pel qual el títol d'Enginyer Tècnic en Electricitat passa a denominar-se, Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional .

Aquest ensenyament és un ensenyament de 1er cicle i té una durada mínima de 3 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 225 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

PRIMER CICLE

1R

51

15

0

0

0

66

2N

45

16,5

4,5

10,5

0

76,5

3R

37,5

0

21

12

12
(TRONCAL)

82.5

TOTALS

133,5

31,5

25,5

22,5

12

225

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/electronica_pla.htm