2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Plan de estudios

El nou pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Técnica Industrial en Electronica Industrial va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 17 el 20 de gener de 2003 BOE pla estudis eti-ei. El primer curs que es va implantar fou el curs 2002/2003.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1403/1992, de 20 de novembre, pel qual s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1992). Aquest va ser modificat pel Reial Decret 50/1995, de 20 de gener, pel qual el títol d'Enginyer Tècnic en Electricitat passa a denominar-se, Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional .

Aquest ensenyament és un ensenyament de 1er cicle i té una durada mínima de 3 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 225 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

PRIMER CICLE

1R

51

15

0

0

0

66

2N

45

16,5

4,5

10,5

0

76,5

3R

37,5

0

21

12

12
(TRONCAL)

82.5

TOTALS

133,5

31,5

25,5

22,5

12

225

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/electronica_pla.htm