2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  MÈTODES NUMÈRICS
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MÈTODES NUMÈRICS Codi 17101201
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
Adreça electrònica carlos.garciag@urv.cat
Professors/es
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/mn/
Informació rellevant Conèixer el concepte d'error absolut i relatiu així com la seva propagació. Utilitzar la fórmula de propagació dels errors en un cas concret. Conèixer el mètode de la bisecció, secant, Newton-Raphson i del punt fix per resoldre una equació no lineal. Aplicar el mètode de Newton-Raphson per resoldre una equació no lineal. Conèixer els mètodes d'interpolació polinomial i les diferencies entre els diferents mètodes. Conèixer els mètodes de derivació numèrica així com les diferencies entre els diferents mètodes. Comprendre el concepte d'integració numèrica d'una funció mitjançant el mètode dels trapezis i de Simpson. Aplicar el mètode compost de Simpson per trobar l'integral numèrica d'una funció. Conèixer el mètode d'Euler i de Runge-Kutta per resoldre una equació diferencial ordinària. Aplicar de forma global els conceptes de l'assignatura per resoldre un problema numèric concret. Col.laborar amb la resta de membres del grup per resoldre un problema numèric concret. Cooperar en totes les etapes del treball: cerca de informació, redacció d'un informe, presentació del treball
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent