2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Aplicar coneixements de matemàtiques i física a l'enginyería elèctrica.
  A2 Dissenyar i desenvolupar un assaig tècnic, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
  A3 Dissenyar un component o precés de l'àmbit de l'enginyeria elèctrica per a complir les especificacions requerides.
  A4 Identificar, formular i resoldre problemes d'Enginyeria elèctrica en l'àmbit industrial.
  A5 Utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria elèctrica.
  A6 Determinar la dimensió dels recursos necessaris i utilitzar-los amb eficàcia, a partir del coneixement de les tecnologies bàsiques elèctriques per qualsevol àmbit d'aplicació a la indústria.
  A7 Dissenyar i calcular instal·lacions elèctriques de baixa tensió, seleccionant els components industrials més adients en cada cas.
  A8 Dissenyar i calcular línies pel transport d'energia elèctrica.
  A9 Dissenyar i calcular estacions transformadores d'energia elèctrica.
  A10 Conèixer l'estructura, principi de funcionament, impacte ambiental i principals característiques dels diferents tipus de centrals elèctriques convencionals.
  A11 Conèixer l'estructura, principi de funcionament, impacte ambiental i principals característiques dels diferents tipus de centrals elèctriques amb energies renovables.
  A12 Qualitat del suministre d'energia elèctrica.
  A13 Conèixer la constitució, principi de funcionamet, eines de disseny i regulació dels motors industrials.
  A14 Disseny d'automatitzacions de petites instal·lacions.
  A15 Disseny i càlcul d'instal·lacions luminotècniques.
  A16 Projectar, construir, explotar i gestionar petites explotacions de caire industrial.
  A17 Buscar, gestionar i utilitzar la informació necessària pel dessenvolupament de les tasques pròpies.
  A18 Redacció de documentació tècnica (plecs de condicions, pressupostos...)
  A19 Adquirir els coneixements bàsics per a la utilització d'eines informàtiques aplicades a l'enginyeria elèctrica.
  A20 Adquirir els coneixements bàsics del control de sistemes electromecànics.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autónoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com al ciutadà.
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient.
  B9 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
  B10 Capacitat de lideratge.
  B11 Planificar i organitzar.
  B12 Motivació per la qualitat.
  B13 Presa de decicions.
  B14 Atenció al "client".
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar 'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) amb la llengua pròpia.