2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
 Pla d'estudis

El pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Bulletí de l'estat (BOE) núm. 164 el dia 11 de juliol de 2005 pla estudis ettt. El primer curs que es va implantar fou el curs 2003/2004.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1455/1991, de 30 d'agost, pel qual s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic en Sistemes de Telecomunicació i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 245 de 12 d'octubre de 1991).

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Aquest ensenyament és un ensenyament de 1er cicle i té una durada mínima de 3 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 225 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

PRIMER CICLE

1R

63

10,5

0

0

0

73,5

2N

33

27

6

9

0

75

3R

6

13,5

25,5

13,5

18

76,5

TOTALS

102

51

31,5

22,5

18

225

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/telematica_pla.htm