2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
FB3
B2
C2
Laboratoris. Resolució, en grup, de pràctiques de laboratori: anàlisi preliminar, disseny, implementació i documentació. En alguna de les pràctiques: defensa oral individual (entrevista).
- Laboratoris de lògica (15%)
- Pràctica d'ARM (15%)
30%
Proves pràctiques
FB3
B2
C2
Laboratoris. Resolució, en grup, de pràctiques de laboratori: anàlisi preliminar, disseny, implementació i documentació. En alguna de les pràctiques: defensa oral individual (entrevista).
- Laboratoris de lògica (15%)
- Pràctica d'ARM (15%)
30%
Proves objectives de tipus test
FB3
B2
C2
Vàries proves objectives de preguntes curtes i/o tipus test.
- Test inicial (10%)
- Test lògica (25%)
- Test final (25%)
60%
Proves de desenvolupament
FB3
B2
Problema de traducció de codi d'alt nivell a assemblador.
- Problema d'ARM (10%)
10%
Altres  

Es pot aconseguir sumar fins a 1 punt a la nota final, realitzant activitats optatives que es plantegen en diversos laboratoris.

+1 punt
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els elements d'avaluació de l'assignatura són 6: test inicial, test lògica, laboratoris lògica, pràctica ARM, test final, problema ARM.

Cal obtenir una nota mínima en cadascun dels 6 elements d'avaluació, per poder fer mitjana i aprovar l'assignatura. Si algun element d'avaluació no arriba a la nota mínima, la nota final de l'assignatura no podrà ser superior a 4,5. La nota mínima és la mateixa en 1a i 2a convocatòria.

L'avaluació en 1a convocatòria serà de forma continuada.

En 2a convocatòria l'avaluació consistirà en 3 tests (inicial, lògica, final), un problema (ARM) i la pràctica d'ARM (els laboratoris de lògica no es poden recuperar en 2a convocatòria). Només caldrà examinar-se dels elements d'avaluació que no hagin obtingut la nota mínima en 1a convocatòria. En cas de presentar-se a 2a convocatòria, la nota serà la de 2a convocatòria (tant si és superior com inferior a la de 1a convocatòria).

El curs 2015-16, es guarden les notes del curs 2014-15 que superin el mínim per fer mitjana..

Durant la realització de les proves escrites, no es permet la utilització de cap tipus de dispositiu electrònic (calculadores, ordinadors, tauletes, telèfons, rellotges, etc).

En cas de detectar còpìa en alguna activitat d'avaluació, la nota de l'acta d'aquella convocatòria serà 0, i caldrà tornar a realitzar totes les proves avaluatives a la segûent convocatòria (no es guardarà nota de les activitats que tinguessin la nota mínima en la convocatòria que s'ha detectat la còpia).