2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB1 Determina el conjunt solució d'una inequació.
Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
Aproxima numèricament zeros de funcions.
Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
Calcula integrals de funcions bàsiques.
Aproxima numèricament una integral definida.
Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix i comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres reals.
Comprèn les propietats bàsiques del cos dels nombres complexos.
Comprèn geomètrica i formalment les nocions de límit, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de variable real.
Coneix el desenvolupament de Taylor d'una funció.
Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
Aproxima numèricament zeros de funcions.
Entén la derivada com una eina per a l'estudi de processos dinàmics.
Comprèn el concepte d'integral indefinida.
Comprèn geomètrica i formalment el concepte d'integral definida.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge