2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de Fourier.
Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de recurrència) amb coeficients constants.
Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
 FB1 Coneix les mesures de centralització i dispersió d'una població
Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió
Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats
Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)
Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria
Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal
Comprèn el teorema central del límit.
Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier
Determina la sèrie de Fourier d'una funció periòdica Coneix els fonaments de la Transformada de Fourier.
Comprèn la noció de transformada de Laplace
Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
Calcula la transformada de Laplace de funcions temporals elementals
Coneix les propietats de diferenciació i integració de la transformada de Laplace
Comprèn les propietats de derivació i translació en el domini de la variable complexa s
Comprèn la propietat de translació en el domini del temps.
Comprèn l'expressió de la transformada de Laplace de senyals periòdiques.
Obté la transformada inversa de Laplace per descomposició en fraccions parcials.
Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final
Comprèn la noció de sistema i senyal discrets
Comprèn les nocions de sistemes discrets, lineals i invariants amb el temps
Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs
Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret
Comprèn la noció de convolució discreta
Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret
Comprèn les condicions d'existència de la transformada z
Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi teorema del valor inicial.
Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes
Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor final, canvi d'escala.
Calcula la transformada z inversa per divisió directa.
Calcula la transformada z inversa per descomposició en fraccions parcials
Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de recurrència) amb coeficients constants.
Aplica la tècnica de programació lineal per a problemes d'optimització
Resol un problema d'optimització bidimensional mitjançant el mètode gràfic
Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix els fonaments de l'Anàlisi de Fourier
Comprèn la noció de transformada de Laplace
Comprèn les condicions d'existència de la transformada de Laplace
Aplica la transformada de Laplace a la solució d'equacions diferencials
Comprèn els teoremes del valor inicial i del valor final
Comprèn la noció de sistema i senyal discrets
Comprèn la representació d'un sistema de temps discret mitjançant diagrama de blocs
Comprèn la noció de resposta impulsional d'un sistema de temps discret
Comprèn la noció de convolució discreta
Comprèn la noció de transformada z d'un senyal discret
Comprèn les condicions d'existència de la transformada z
Coneix les propietats de la transformada z: linealitat, retard temporal, derivació en el domini zi teorema del valor inicial.
Coneix la transformada z de la convolució de dos senyals discretes
Coneix les propietats de la transformada z referents al desplaçament anticipatiu, teorema del valor final, canvi d'escala.
Aplica la transformada za la resolució d'equacions lineals en diferències (equació de recurrència) amb coeficients constants.
Coneix l'algoritme Simplex per a la resolució de problemes de programació lineal
 B6 Coneix els fonaments de l'anàlisi de regressió
Comprèn els fonaments del Càlcul de Probabilitats
Comprèn el concepte de variable aleatòria (discreta i contínua)
Comprèn el concepte de funció de densitat i funció de distribució d'una variable aleatòria
Coneix les distribucions de probabilitat binomial, Poisson, uniforme i normal
Comprèn el teorema central del límit.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa