2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Continguts
Tema Subtema
1. Estadística i Probabilitats • Variables aleatòries unidimensionals
• Operacions amb variables aleatòries unidimensionals
• Variables aleatòries multidimensionals
• Funcions de densitat de probabilitat
• Operacions amb variables aleatòries multidimensionals
2. Introducció a Senyals i Sistemes • Introducció
• Senyals •
• Energia i potència
• Transformacions de la variable independent
• Senyals bàsiques: l'impuls unitat i el graó unitat
• Periodicitat
• Simetria davant la inversió
• Senyals exponencials i sinusoïdals
• Sistemes: Definició i notació
• Interconnexió de sistemes
• Propietats
3. Sistemes Lineals i Invariants (LTI) • Introducció
• Sistemes LTI discrets
• Representació de senyals discretes a partir d'impulsos
• Resposta a l'impuls unitat. La suma de convolució
• Sistemes LTI continus
• Representació de senyals contínues a partir d'impulsos
• Resposta a l'impuls unitat. La integral de convolució
• Característiques dels sistemes LTI
• Operacions i interconnexió
• Propietats
• Sistemes LTI causals
4. Representació en Sèrie de Fourier de senyals periòdics Introducció
• Resposta de sistemes LTI a exponencials complexes
• Desenvolupament en Sèrie de Fourier de senyals periòdics de temps continu (FS) Combinacions lineals de exponencials complexes harmònicament relacionades Determinació del FS d'un senyal periòdica
• Convergència
• Propietats
5. Transformada de Laplace i Transformada Z º • Introducció
• Transformada Bilateral de Laplace
• Propietats de la transformada Bilateral de Laplace transformada unilateral de Laplace
• Propietats de la transformada unilateral de Laplace
• Transformada inversa de Laplace i mètodes d'inversió
• Aplicacions de la transformada de Laplace en l'anàlisi de sistemes en temps continu
• Funció de transferència i resposta en freqüència de sistemes en temps continu
• Transformada Bilateral Z
• Propietats de la transformada Bilateral Z transformada unilateral Z
• Propietats de la transformada unilateral Z
• Transformada Z inversa i mètodes d'inversió
• Aplicacions de la transformada Z en l'anàlisi de sistemes en temps discret
• Funció de transferència i resposta en freqüència de sistemes en temps discret 5. Probabilitat i processos aleatoris
6. Optimització Introducció
• Orígens i abast de la programació lineal
• El paper de la programació lineal.
• Model de programació lineal
• Fonaments de la optimizació
• La geometria i el mètode de la solució gràfica de models de programació lineal amb dues variables• Formulació de models
• Mètode Simplex
• Geometria del mètode Simplex