2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
   Continguts
Tema Subtema
1. Estadística i Probabilitats • Espai de probabilitat
• Teorema de Bayes
• Variables aleatòries unidimensionals
• Operacions amb variables aleatòries unidimensionals
• Funció de distribució
• Funcions de densitat de probabilitat
• Classificació de les variables aleatòries
• Funcions de variables aleatòries
• Variables aleatòries multidimensionals
• Operacions amb variables aleatòries multidimensionals
• Centralització i dispersió. Moments
• Teorema de l'esperança.
• Desigualtat de Chebycheff
• Estimació i inferencia.
2. Introducció a Senyals i Sèries de Fourier • Introducció
• Senyals. Representació i especificació • Classificació dels senyals
• Descripció del senyal en el domini temporal. Periodicitat, simetria, constants de temps, valor mig i valor eficaç
• Funció esglaó i formes d'ona associades
• Impuls unitat
• Descripció del senyal en el domini freqüencial. Exponencial complexe.
• Descripció temporal de la senoïde. Descripció fasorial
• Espectre unilateral i espectre bilateral
• Funcions ortogonals
• Error quadràtic mig
• Series de Fourier
• Sèrie exponencial i sèrie trigonomètrica
• Propietats de les sèries de Fourier
3. Introducció a sistemes lineals i transformada de Laplace • Introducció. Noció de sistema
• Sistemes lineals de temps continuo
• Transformada unilateral de Laplace
• Propietats de la transformada de Laplace. Transformada de la derivada. Transformada de la integral. Derivada en el domini s, translació en el domini del temps. Transformada de Laplace de senyals periòdiques
• Descomposició en fraccions parcials. Arrels multiples.
• Teoremes del valor inicial i final
• Funció de transferència. Nocions de pol i zero. Diagrames de pols i zeros. Noció d'estabilitat
4. Fonaments d'optimització. • Programació lineal.
• Introducció a l'optimització. Tipus de problemes.
• Forma estàndard del problema d'optimització.
• Interpretació geomètrica del model.