2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB4 Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess, energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot predir el sentit de la reacció.
Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen compostos inorgànics.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
Mostra compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
Aprèn de forma autònoma i amb iniciativa
Demostra coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
Treballa de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Aplica efectivament els principis de coneixements bàsics de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l’enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica. Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques. Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos. Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica. Construeix els enllaços químics de molècules o ions. Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos. Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
Coneixements bàsics de termodinàmica: primer i segon principi de la termodinàmica, llei de Hess, energia lliure i espontaneïtat. Sap quins són els factors que afecten l’equilibri químic i pot predir el sentit de la reacció.
Coneixements bàsics sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, cinètica química, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Sap identificar, classificar i definir les propietats físiques i químiques dels compostos orgànics e inorgànics propis de la indústria química. Coneix els processos relacionats amb el petroli i el carboni com a combustibles. Coneix els principals processos industrials on intervenen compostos inorgànics.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
Aprèn maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
Mostra compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
Aprèn de forma autònoma i amb iniciativa
Demostra coneixements en matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i els de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
Treballa de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge