2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
   Continguts
Tema Subtema
Bloc 1. FONAMENTS BÀSICS

Estructura de la matèria: Estructura de l’àtom. Configuració electrònica i propietats periòdiques.
Enllaç químic: Tipus d’enllaç. Interaccions intermoleculars Exemples d’obtenció de la forma y geometria de molècules senzilles.
Estats d’agregació de la matèria: Gasos i dissolucions.
Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.
Bloc 2.TERMODINÀMICA I EQUILIBRI

Energia lliure i espontaneïtat.
Equilibri químic: Constant d’equilibri. Factors que afecten a l’equilibri químic. Principi de Le Chatelier.
Equilibri àcid-base: Reaccions àcid-base. Producte iònic de l’aigua i pH. Constant d’acidesa/basicitat. Neutralització.
Electroquímica: Reaccions d’oxidació-reducció. Potencial estàndard d’elèctrode. Funcionament de piles galvàniques. Piles electrolítiques. Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.
Bloc 3. FONAMENTS D’ENGINYERIA QUÍMICA

Fonaments: paràmetres d'un procés químic. Concepte d'operació bàsica. Balanços de matèria i energia. Resolució de problemes de balanços de matèria.
Operacions bàsiques en enginyeria química. Operacions bàsiques controlades per transferència de matèria i matèria/calor. Resolució de problemes relacionats amb aquests conceptes.
Bloc 4. INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ORGÀNICA E INORGÀNICA INDUSTRIAL.

Química orgànica Industrial: Carboni i compostos orgànics. Classificació. Propietats físiques i químiques. Principals tipus de reaccions orgàniques.
Química inorgànica Industrial:Compostos inorgànics. Processos industrials.
Resolució d’exercicis i de qüestions relacionades amb els conceptes anteriors.