2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i pla de treball: estructura, avaluació i bibliografia.
Sessió Magistral Desenvolupament teòric amb exemples entenedors dels diferents blocs per part del professor de l'assignatura. El material es presentarà amb l'ajut de suports com el power point.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’un problema (real o simulat) on l’estudiant ha de calcular i donar una solució al problema de forma raonada. Aquestes sessions es faran bé individualment, bé en grup.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària En base les classes magistrals, es formularà, analitzarà, ressoldrà i debatirà un problema o exercici relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis En base a les classes magistrals, els alumnes hauràn de ressoldre a casa un full d'exercicis o problemes i que es corregiran a classe.
Atenció personalitzada A l'inici de curs s'informarà als alumnes de l'horari d'atenció. L'atenció personalitzada es concertara a través de mail.