2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
FB4
B2
Problemes o exercicis d'una hora de durada que es faran a l'aula individualment o en grup i que s'avaluaran. 40%
Proves mixtes
FB4
B2
Dues proves de dues hores de durada que es faran a l'aula individualment i que s'avaluaran. Consistiran en preguntes de resposta curta, de tipus test o preguntes de desenvolupament. Cada prova tindrà un pes de 30% del total de l'avaluació. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin la primera convocatòria se'ls qualificarà amb l'examen final de la segona convocatòria (100%)

No es poden tenir mòbils ON durant l'examen. No es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant la prova. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.