2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  TECHNICAL DRAWING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
FB5
B2
B4
Col·lecció de pràctiques núm. 1
Col·lecció de pràctiques núm. 2
6%
6%
Laboratory practicals
FB5
B2
B4
C4
Pràctica núm. 1
Pràctica núm. 2
Pràctica núm. 3
1.2%
1.2%
1.6%
Practical tests
A2
FB5
B4
Prova parcial núm. 1
Prova parcial núm. 2

Porva de CAD
34%
34%

16%
Others  
 
Other comments and second call

La nota final de teoria i problemes(proves parcials + col·leccions de pràctiques) i la nota de CAD (prova de CAD +pràctiques de CAD) són selectives, es a dir, han d'estar ambdues aprovades perpoder aprovar l'assignatura.

Activitats per nota (=100%de la nota final de l'estudiant)

1. Teoria i problemes (80% i selectiu)

1.1. Proves (85%)

1.1.1. Provaparcial núm. 1 (50%)

1.1.2. Provaparcial núm. 2 (50%)

1.2. Pràctiques (15%)

1.2.1. Col·lecció de pràctiques núm. 1 (50%)

1.2.2. Col·leccióde pràctiques núm. 2 (50%)

2. CAD (20% i selectiu)

2.1. Prova (80%)

2.2. Pràctiques (20% ipresentació obligatòria)

2.2.1. Pràctica de CAD núm. 1 (30%)

2.2.2. Pràctica de CAD núm. 2 (30%)

2.2.3. Pràctica de CAD núm. 3 (40%)

SEGONA CONVOCATÒRIA

Els alumnes que no hagin aprovat a laprimera convocatòria restaran obligats a presentar-se a la segona convocatòria.Aquesta constarà d'un examen de teoria i problemes dividit en dues parts(corresponent cada una d'elles a cada una de les proves parcials realitzades) id'un examen de CAD. Per poder presentar-se a l'examen de CAD és obligatoripresentar les pràctiques de CAD.