2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Conèixer els serveis que ofereix l'Escola i la Universitat, així com l'organització acadèmica de la docència.
Conèixer les diferents sortides, atribucions professionals relacionades amb l'enginyeria i les funcions dels diferents col·legis i associacions professionals.
Conèixer estratègies per accedir al món laboral.
Conèixer les possibilitats de mobilitat acadèmica i professional a nivell estatal i europeu.
Conèixer les estratègies i característiques del treball en equip.
Utilitzar les tècniques d'expressió oral i escrita adequades, adaptant-les a l'audiència o al tipus de treball.
Conèixer com elaborar un currículum vitae i una carta de presentació.
Conèixer com preparar una entrevista de feina
Conèixer com dirigir i organitzar una reunió de treball.
 B5 Conèixer els aspectes de l'Enginyeria relacionats amb l'ètica i la igualtat de gènere.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral