2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
B5
C5
C6
L'assistència és obligatòria. L'estudiant haurà de realitzar unes proves test relacionades amb els continguts exposats a classe. (5% dels 20% de les Proves de desenvolupament)
Presentacions / exposicions
B3
C3
C4
Exposició oral per part dels estudiants d'un tema concret o treball presentat prèviament per escrit 30%
Seminaris
B3
C3
C4
Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional. 30%
Proves de desenvolupament
B3
Proves de desenvolupament i test 20%
Proves pràctiques
C4
exercicis, problemes i casos 20%
Altres   EXAMEN SEGONA CONVOCATORIA
 
Altres comentaris i segona convocatòria

EN PRIMERA CONVOCATORIA LOS ESTUDIANTES SERÁN EVALUADOS EN UN PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA QUE CONSIDERARÁ SUS PRESENTACIONES (30%), SEMINARIOS (30%), LA RESOLUCION DE UNA PRUEBA TIPO TEST SOBRE LOS CONTENIDOS EXPUESTOS EN CLASSE (5%) Y UN PEQUEÑO EXAMEN COMPUESTO POR UN TIPO TEST Y UN CASO O EJERCICIO (35%).

EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ESTUDIANTES OBTENDRÁN SU NOTA ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE UN EXAMEN COMPUESTO DE DIVERSAS PREGUNTAS DE DESARROLLO, UN TIPO TEST Y VARIOS CASOS O EJERCICIOS (100%).