2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUTOMATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Projects
A1
A3
RI6
EI11
Presentació obligatòria de l'estudi previ del projecte. (10 %)

Assistència i realització obligatòria dels diferents blocs o apartats que ens subministraran una sèrie d'eines per poder culminar amb èxit el projecte final, amb lliurament de memòries. (40 %)

Es preveu la realització d'una sessió introductòria, una serie de blocs o apartats i i finalment la realització d'un projecte d'àmbit industrial.
50%
Mixed tests
A1
A3
RI6
EI11
B3
2 Proves de 90 minuts a l'aula ordinària amb preguntes de tipus test i problemes. Donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura el pes de les proves es va incrementant: 40 % la primera, 60 % la segona .
S'ha d'obtenir com a mínim un 4 en l'examen per poder sumar totes les notes restant
45 %
Others  

Es valora la participació constructiva a les classes. Lliurament d'exercicis i treballs realitzats individualment o en grup i demanats periòdicament.

5 %
 
Other comments and second call

S'han de aprovar totes les parts de l'assignatura, per la qual cosa matèria aprovada matèria eliminada, però en totes les proves tant de test, com de problemes i pràctiques la nota ha de ser superior a 5.

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (test i/o problemes) de tot el temari amb un pes del 45 % i s'ha d'obtenir com a mínim un 5 en l'examen per poder sumar totes les notes restant (les notes de practiques i del apartat altres es conservaran en la segona convocatòria i s'ha de complir el requisit especificat anteriorment).

No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.

Recordar als alumnes que no es poden tenir dispositius electrònics de cap tipus a l'aula