2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  SISTEMES ROBOTITZATS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
RI6
EI9
El pes de les pràctiques de laboratori és d'un 30 % de la nota final. 30 %
Proves mixtes
RI6
EI9
B3
Es realitzaran 3 proves de resolució de problemes i/o preguntes curtes. 70 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 4 tant a la qualificació global de les pràctiques de laboratori com a la de les proves mixtes. És obligatori fer totes les pràctiques i proves mixtes que s'escaiguin.La segona convocatòria consistirà en una prova mixta de tot el temari amb un pes del 70 %. No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.