2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
 RI4 Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca, bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics.
Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits elèctrics
Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics
Coneix el concepte de xarxa amb dos ports
Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i actius
Aplica els conceptes de divisor de tensió i divisor d’intensitat a l’anàlisi de circuits.
Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits
Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa
Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència, Tellegen
Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
Determina el nombre d’equacions independents d’un circuit elèctric
Analitza circuits amb el mètode de llaços bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de grups de tall bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de malles.
Analitza circuits amb el mètode de nodes.
Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit elèctric en RPS.
Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
Aplica circuits LC transformadors d’impedàncies.
Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca, bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics.
Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits elèctrics
Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics
Coneix el concepte de xarxa amb dos ports
Coneix el concepte d’equivalència de bipols i les diferents associacions d’elements passius i actius
Utilitza els teoremes de Thevenin i Norton en l’anàlisi de circuits
Transforma una configuració en estrella en una configuració en triangle, i viceversa
Utilitza conceptes i teoremes d’utilitat en l’anàlisi de circuits: element superflu, superposició, reciprocitat, compensació, màxima transferència de potència, Tellegen
Determina el nombre d’equacions independents d’un circuit elèctric
Analitza circuits amb el mètode de llaços bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de grups de tall bàsics.
Analitza circuits amb el mètode de malles.
Analitza circuits amb el mètode de nodes.
Coneix els conceptes de fasor i d’impedància i d’admitància complexes.
Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
Analitza circuits acoblats magnèticament en RPS.
Utilitza el teorema de màxima transferència de potència en RPS.
Coneix la importància del factor de potència en el transport d’energia elèctrica.
Aplica circuits LC transformadors d’impedàncies.
Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
Analitza els circuits ressonants sèrie i paral·lel
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa