2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura a l'aula ordinària.
Pressa de contacte al laboratori: grups, assignació taula, material necessari
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Teoria intercalada amb exemples significatius.
Resolució de problemes, exercicis Presencial: Resolució de problemes, preguntes de test, exemples de proves parcials i dubtes dels alumnes.
No Presencial: al Campus Virtual es proposen exercicis variats.
Previ a cada prova parcial hi ha un lliurament de problemes que s'avalua.
Pràctiques a laboratoris Estudi Previ obligatori abans de cada sessió de laboratori que s'ha de lliurar al moodle i s'avalua.
Sessions d'assistència obligatòria al laboratori (equips de dos persones) on es valoren tant la feina d'equip com la participació activa individual.
S'elabora una memòria amb els resultats obtinguts. S'avalua la capacitat d'aplicar els mètodes i procediments per a la realització de les mesures, la capacitat d'interpretar els resultats d'acord amb els coneixements i fonaments teòrics, i l'expressió escrita.
Atenció personalitzada Atenció individual o en petits grups al despatx dels professors i/o al fòrum del Campus Virutal.