2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A2
RI4
B2
Lliuraments de tests i problemes abans de les proves parcials previstes. Es preveu que l'estructura sigui similar a la de les proves. 10 %
Pràctiques a laboratoris
A2
RI4
B2
C4
Lliurament obligatori dels estudis previs. (10 %)
Assistència i realització obligatòries de les pràctiques amb lliurament de memòries. (20 %).
Es preveu la realització d'una sessió introductòria i d'un mínim de 5 pràctiques
30 %
Proves mixtes
A2
RI4
B2
3 Proves d'uns 50 minuts a l'aula ordinària amb preguntes de tipus test i problemes. Donat el caràcter acumulatiu de l'assignatura el pes de les proves es va incrementant: 15 % la primera, 20 % la segona i 25 % la tercera prova. 60 %
Altres  

Es valora la participació constructiva a les classes i al Campus Virtual.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 4 a la qualificació de pràctiques de laboratori i un mínim de 4 a la qualificació conjunta de les proves mixtes, resolució de problemes i exercicis.

La qualificació de pràctiques de laboratori té un pes del 30 % a les dues convocatòries.

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (test i/o problemes) de tot el temari amb un pes del 70 %. No es farà cap prova específica per avaluar les pràctiques de laboratori a la segona convocatòria perquè han de ser realitzades obligatòriament durant el període d'avaluació continuada.

Durant la realització de les proves els alumnes no podran fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades.