2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. Descripció dels continguts, mètodes d'avaluació, calendari previst, moodle i pla de treball.
Contextualització dels continguts a la societat, entorn industrial i la pròpia titulació.
Sessió Magistral Explicació a classe, per part del professor, dels diferents conceptes de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Resolució per part de l'alumne, com a treball autònom i individual, de problemes o exercicis plantejats periòdicament pel professor. Activitat via Moodle.
Projectes Desenvolupament autònom d'un projecte.

L'alumne proposarà un problema, aplicació o proces, susceptible de ser solucionat o millorat per mitjà d'un sistema basat en microcontrolador. Haurà de definir les especificacions del sistema i les proves a superar per verificar el seu correcte funcionament. El projecte inclourà el disseny i implementació d'una petita quantitat de "hardware" perifèric, així com la programació de tot el codi assemblador pel PIC24F de la placa Explorer 16 de Microchip que sigui necessari. La planificació temporal de les tasques a desenvolupar també son responsabilitat de l'alumne.

El professor marcarà d'antuvi una serie de requisits mínims que han d'incloure les especificacions proposades, per tal d'assegurar l'adquisició de les competències/continguts lligats a l'assignatura. També s'encarregarà, per mitjà dels informes periòdics de seguiment de la planificació i de la memòria final de projecte, de l'avaluació de l'eficàcia i eficiència del prototipus final (en quant a l'assoliment d'objectius, qualitat del desenvolupament i complexitat total del sistema).
Atenció personalitzada Les pràctiques tindran atenció personalitzada al mateix laboratori. Es pretén tant ajudar l'alumne a resoldre tot tipus de problemes, com avaluar la seva metodologia de treball, actitud i independència de forma continuada.
L'atenció personalitzada genèrica es durà a terme al despatx 324. Servirà per ajudar l'alumne a resoldre els dubtes que apareguin a qualsevol de les activitats relacionades amb l'assignatura. L'aprofitament d'aquest servei permet la resolució eficient de dubtes concrets i la detecció d'errors de concepte.