2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
EI3
C4
Entrega de la resolució de problemes plantejats periòdicament, via moodle. Es valorarà: el compliment dels terminis d'entrega, els resultats obtinguts i la seva correcta presentació escrita. 0.10
Projectes
EI6
C4
Es valorarà el compliment dels terminis d'entrega, la metodologia de treball, l'actitud pro-activa a la recerca i correcció d'errors, els resultats obtinguts (en quant a grau de complexitat, diversitat de conceptes abastats i assoliment d'objectius) i la seva correcta presentació escrita. 0.30
Proves mixtes
EI3
Prova de control, cap a meitat de curs, amb preguntes tipus test i proves de desenvolupament. Es valorarà: els resultats obtinguts, el mètode per aconseguir-los i la seva correcta presentació escrita. 0.15
Proves objectives de tipus test
EI3
Prova de control, a final de curs, amb preguntes tipus test de resposta múltiple. Es valorarà: el nombre d'encerts i el de fallades. 0.10
Proves de desenvolupament
EI3
EI6
C4
Prova de control, a final de curs, amb proves de desenvolupament. Es valorarà: els resultats obtinguts, el mètode per aconseguir-los i la seva correcta presentació escrita. 0.15
Proves pràctiques
EI6
Prova individual de control, a final de curs. Es valorarà: l'acompliment d'objectius en el temps estipulat, la metodologia de treball, l'actitud proactiva a la recerca i correcció d'errors, els resultats obtinguts i la demostració clara del seu funcionament. 0.20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura, la mitja ponderada ha de ser més gran o igual que 5.00 i la mitja de cadascuna de les metodologies (excepte la prova mixta parcial de control a meitat de curs) ha de ser individualment més gran que 2.00.

Hi haurà segona convocatòria per la part teòrica i per la part pràctica, l'alumne es podrà presentar a l'una i/o a l'altra (conservant la nota de la part que no examini). La part teòrica consistirà en una prova mixta (un test de resposta múltiple i proves de desenvolupament) amb un pes del 50%. La part pràctica corresponent al projecte no es pot recuperar i la nota obtinguda a l'avaluació continua tindrà un pes del 20% a la segona convocatòria (i no el 30%), si l'alumne s'examina de la prova pràctica que tindrà un pes del 30% a la nota final.

Durant la realització de les proves els alumnes no podran fer servir cap dispositiu de comunicació i/o transmissió de dades.