2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  INSTRUMENTACIÓN
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 EI5 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.