2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INSTRUMENTATION
   Contents
Topic Sub-topic
Introducció a la mesura Conceptes i definicions generals de metrologia.
Cadena de mesura
Teoria d'errors Classificació.
Tractament.
Interferències
Característiques estàtiques i dinàmiques
Sensors i transductors Sensors resistius, capacitius i inductius.
Sensors Industrials, exemples
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Sistemes de mesura Cadena de mesura.
Atenuadors, amplificadors, opto-acobladors, elements de càlcul analògic.
Adquisició de dades: multiplexors, circuits S/H, convertidors A/D.
Tècniques de reducció de soroll i interferències Interferencies electromagnètiques.
Interferencies en mode comú.
Llaços de masses.
Inducció elèctrica i magnètica.
Protecció contra interferències:Amplificador d'instrumentació, cables trenats, apantallats i cable coaxial.
Transformadors apantallats.
Terminal de guarda.
Aïllament galvànic.
Filtres de xarxa i de senyal.