2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.