2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INDUSTRIAL ORGANISATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
Avaluació de practiques
Resolució de problemes o exercicis
Presentacions publiques de treballs
Assistènbcia a seminaris i posterior informe
30%
30%
30%
10%
Others  

RI9 RI111 B6 B7 C4

Segona Convocatorie:
Resolució de problemes o exercicis
 
Other comments and second call

Totes las àrees han de ser cumplimentades para ser avaluant correctament

L'alumne que no superi la primera convocatòriapodrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò deproblemes i exercicis