2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Obté experimentalment la funció de transferència de sistemes de primer i segon ordre.
Dissenya compensadors en el lloc geomètric de arrels: compensació per avançament i amb PD, compensació per retardament i amb PI, compensació amb PID.
Dissenya compensadors en la resposta freqüencial: compensació de retardament de fase, compensació d'avançament de fase, compensació de avançament-retardament.
Dissenya compensadors de sistemes de temps discret realimentats d'un sol llaç pel mètode del lloc geomètric de les arrels.
 EI7 Representa els sistemes lineals amb diagrames de blocs i amb diagrames de flux de senyal. Emprar la fórmula de Mason.
Simula la resposta temporal de sistemes lineals representats com a funció de transferència.
Representa senyals de temps discret i calcula la resposta impulsional de sistemes LTI de temps discret.
Calcula la transformada z a partir de la definició o utilitzant les propietats.
Obté la transformada z inversa per divisió directa i per descomposició en fraccions parcials.
Aplica la transformada z per a la resolució d'equacions en diferències finites.
Calcula la resposta temporal d’un sistema LTI de temps discret representat com a funció de transferència.
Calcula i interpreta la resposta freqüencial dels sistemes de temps discret.
 EI8 Calcula els paràmetres de la resposta temporal de sistemes de segon ordre: sobre-pic, temps de pujada, temps d'establiment, resposta en estat estacionari. Utilitza la dominància de pols pel cas de sistemes d’ordre superior.
Representa els contorns de Sp, Ts i wn constants en el pla s.
Coneix les característiques dels sistemes realimentats: disminució de la sensibilitat, rebuig a pertorbacions, modificació dels pols, inestabilitat.
Analitza i calcula la precisió en estat estacionari en sistemes realimentats d'un sol llaç utilitzant el concepte de tipus de sistema.
Simula la resposta temporal i freqüencial de sistemes lineals realimentats d'un sol llaç i establir relacions entre el pla s i el diagrama de Bode.
Coneix el criteri d’estabilitat de Nyquist derivat del principi de l'argument.
Traça el diagrama de Nyquist a partir de la funció de transferència del guany del llaç.
Analitza l'estabilitat relativa de sistemes amb retards purs a partir del diagrama de Nyquist.
Relaciona el diagrama de Nyquist amb el diagrama de Bode i calcula els marges de guany i de fase.
Analitza la precisió en estat estacionari en sistemes de temps discret realimentats d'un sol llaç.
Analitza l’estabilitat de sistemes de temps discret a partir del criteri de Jury.
Aplica el mètode del lloc geomètric de les arrels en el domini z.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 És capaç de resoldre problemes de forma enginyosa, amb iniciativa i creativitat, tenint en compte els conceptes de l'assignatura.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge