2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Continguts
Tema Subtema
Sistemes Lineals de Temps Continu Exemples de sistemes de control.
Diagrames de blocs. Regla de Mason.
Resposta temporal de sistemes de primer i segon ordre.
Especificacions de disseny en la resposta temporal.
Característiques dels sistemes de control.
Anàlisi d'estabilitat: criteri de Routh-Hurwitz, diagrama de Nyquist.
Errors en règim estacionari.
Compensadors PD, d'avançament de fase, PI i de retardament de fase.
Disseny en el lloc geomètric de les arrels.
Disseny en la resposta freqüencial.
Control PID.
Sistemes Lineals de Temps Discret
Senyals i sistemes discrets.
Sistemes lineals i invariants en el temps (LTI).
Resposta impulsional. Convolució.
Transformada Z: definició i propietats. Càlcul.
Transformada Z inversa. Càlcul.
Aplicació a la resolució d'equacions en diferències.
Resposta temporal d'un sistema LTI.
Resposta freqüencial d'un sistema LTI.
Errors en règim estacionari.
Anàlisi d'estabilitat: criteri de Jury.
Lloc geomètric de les arrels en el domini 'z'.
Disseny de compensadors en el lloc geomètric de les arrels.