2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera hora de classe del curs s'explicarà el funcionament de l'assignatura, es comentarà l'estructura del Moodle i es recordarà el mètode d'avaluació.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques són d'assistència obligatòria i cal aprovar-les per superar l'assignatura.

Les pràctiques de laboratori es fan en grup i són de dos tipus:
(a) Simulades amb Matlab (grups de 1-2 alumnes)
(b) Amb un sistema real (grups de 2-3 alumnes)

L'alumne disposarà a principis de curs una planificació setmanal de les pràctiques que ha de fer i del corresponent estudi previ que ha d'entregar en iniciar la pràctica

A final de curs hi ha un examen de pràctiques, independent del de teoria: l'assistència és obligatòria.

Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s'explicarà la teoria que figura al programa de l'assignatura.
Les transparències estaran disponibles per l'alumne al Moodle.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada setmana hi haurà una hora de classe per a la resolució de problemes. L'activitat de l'alumne ha de ser pro-activa, i haurà de sortir a la pissarra a resoldre problemes amb l'ajuda del professor.

Els enunciats dels problemes estaran disponibles per l'alumne al Moodle.
Atenció personalitzada L'alumne pot consultar individualment els dubtes que tingui a través de dues vies:

(a) Personalment, al despatx del professor en horari de consultes.
(b) Mitjançant correu electrònic o a través del fòrum de l'assignatura.