2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
Durant el curs els alumnes hauran de resoldre dos problemes proposats pel professor.
Aquesta tasca es farà en grups de 2-3 alumnes.
10
Proves de desenvolupament
A2
EI7
EI8
Es faran tres exàmens parcials ponderats al 20%, 60% i 20%. Els dos primers corresponen als continguts de sistemes de temps continu, i el tercer als continguts de sistemes de temps discret 60
Proves pràctiques
A2
EI7
EI8
L'avaluació de les pràctiques té en compte:
1. Els estudis previs (grup): 10%.
2. La qualitat de la feina feta al laboratori (individual) i els informes entregats (grup): 20%.

A part hi haurà un examen pràctic (individual): cal aprovar aquest examen per poder aprovar les pràctiques.
30
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura cal aprovar per separat teoria i pràctiques. En el cas de les pràctiques és obligatori aprovar l'examen de pràctiques individual que es fa a final de curs. No hi ha segona convocatòria en l'examen de pràctiques.

En cas de tenir les pràctiques aprovades, l'estudiant pot aprovar l'assignatura en segona convocatòria a través d'un examen final dels continguts teòrics.