2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUDITING OCCUPATIONAL RISK PREVENTION
   Sources of information
Basic

- Llei 31/1995,  8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 10-11-95)

- Llei 54/2003, 12 de desembre de reforma del marc normativo de la prevenció de riscos laborals (BOE 13-12-03)

- Reial Decret 1627/97, 24 d'octubre sobre "Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció".

- Reial Decret 485/97, 14 d'abril sobre " Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el treball".

- Reial Decret 486/97, 14 d'abril sobre " Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball".

- Reial Decret 773/97, 30 de maig sobre " Disposicions Mínimes de Seguretat relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció personal".

- Reial Decret 1215/97, 18 de juliol sobre les disposicions mínimes de seguretat y salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball (BOE 07.08.97).

- Reial Decret 614/2001, 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat davant el risc elèctric.

Complementary