2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES
   Contents
Topic Sub-topic
Tema1. Circuït elèctric
Constants del circuit elèctric. Resistivitat i conductivitat. Conductors, coure i alumini. Influencia de la temperatura. Pèrdues específiques i relatives. Problemes
Tema 2. Circuït dielèctric Classes d’aïllament. Rigidesa dielèctrica. Constant dielèctrica. Disposició dels dielèctrics. Problemes.
Tema 3. Circuït magnètic Unitats i formules. Magnetització en corrent altern. Energia, esforços i pèrdues. Circuïts magnètics. FEM en CC i CA.. Càlcul del circuït magnètic. Problemes.
Tema4. Debanats elèctrics de CA Debanats sencers en una capa, bifàsics i trifàsics. Debanats sencers i fraccionaris en doble capa trifàsics. Exemples i problemes.
Tema5. Càlcul paramètric Paràmetres fonamentals. Càlcul paramètric en màquines de CA. Càlcul paramètric en màquines de CC. Problemes