2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics plantejats a l'aula. Hi haurà dues proves parcials tipus test. 30%
Pràctiques a laboratoris
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb les practiques de laboratori. S'entregara un informe de resultats i hi haurà una prova final. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics i els problemes resolts i plantejats a l'aula. Hi hauran dues proves parcials consistents en la resolució de problemes. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es planteja la possibilitat de aprovar la assignatura mitjançant la realització d'un examen final (2a convocatoria) pel alumnes que per diversos motius no puguin cursar l'assignatura de forma continua. En aquests casos fiqueu-vos en contacte amb el professor