2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics plantejats a l'aula. Hi haurà dues proves parcials tipus test. 30%
Prácticas en laboratorios
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb les practiques de laboratori. S'entregara un informe de resultats i hi haurà una prova final. 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics i els problemes resolts i plantejats a l'aula. Hi hauran dues proves parcials consistents en la resolució de problemes. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Es planteja la possibilitat de aprovar la assignatura mitjançant la realització d'un examen final (2a convocatoria) pel alumnes que per diversos motius no puguin cursar l'assignatura de forma continua. En aquests casos fiqueu-vos en contacte amb el professor