2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics plantejats a l'aula. Hi haurà dues proves parcials tipus test. 30%
Laboratory practicals
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb les practiques de laboratori. S'entregara un informe de resultats i hi haurà una prova final. 30%
Problem solving, classroom exercises
EL1
Elaboració d'un dossier relacionat amb els continguts teòrics i els problemes resolts i plantejats a l'aula. Hi hauran dues proves parcials consistents en la resolució de problemes. 40%
Others  
 
Other comments and second call

Es planteja la possibilitat de aprovar la assignatura mitjançant la realització d'un examen final (2a convocatoria) pel alumnes que per diversos motius no puguin cursar l'assignatura de forma continua. En aquests casos fiqueu-vos en contacte amb el professor