2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 RI5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
 EI2 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
 EI3 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
 EI10 Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.