2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DISPOSITIUS I SISTEMES OPTOELECTRÒNICS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI5 Mantè un coneixement actualitzat de les innovacions pel que fa als dispositius optoelectrònics i a les seves aplicacions, i també de desenvolupar de noves.
 EI2 Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.
 EI3 Identifica, busca les diferents alternatives, avalua les especificacions i aplica als seus dissenys els diferents dispositius optoelectrònics que formen part d’un sistema de comunicacions.
 EI10 Coneix i comprèn els conceptes bàsics lligats a la radiació electromagnètica com la longitud d’ona, la frequència, la natura ondulatòria i corpuscular, l’energia transportada, la formació de polsos de llum i la seva transmissió, tant guiada com lliure
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Resol els problemes associats al disseny de sistems de comunicació optoelecrònics, com calcular la potència de l’emisor, dissenyar-ne el circuit de control, calcular les pèrdues en la transmisssió, calcular la sensibilitat mínima del detector i dissenyar-ne el corresponent circuit de control. Tot en base a les especificacions demanades per cada aplicació.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa