2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
  A3 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
  A4 Capacitat per dissenyar o utilitzar accionaments elèctrics.
  A5 Capacitat per aplicar els coneixements d'electrònica i control al processat d'energia.
  FB1 Capacitat per resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
  FB2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  FB4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  FB5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  FB6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  RI1 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
  RI2 Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i l'aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
  RI3 Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
  RI4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
  RI5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
  RI6 Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
  RI7 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
  RI8 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
  RI9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
  RI10 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.
  RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
  RI12 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
  EI1 Coneixement aplicat d'electrotècnia.
  EI2 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica analògica.
  EI3 Coneixement dels fonaments i les aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.
  EI4 Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
  EI5 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
  EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
  EI7 Coneixement i capacitat per a la modelització i simulació de sistemes.
  EI8 Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i aplicació a l'automatització industrial.
  EI9 Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
  EI10 Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.
  EI11 Capacitat per dissenyar sistemes de control i automatització industrial.
  FG1 Exercici original que s'ha de fer individualment, presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
  B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
  B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
  B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  B8 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project