2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Core Curriculum

Currículum Nuclear

AlGrau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica s’ha organitzat l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència perqualsevol dels següents mitjans:

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada aldesenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3. Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de lesdues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6. Projecte acadèmic-professional: